Desentralt avløp

Informasjon til kommuner og myndigheter

Jets® vakuumløsninger bruker luft til transport av kloakk i stedet for rent vann, og reduserer dermed miljøpåvirkning betraktelig.

I mange sammenhenger er vakuumløsninger gunstig da det lokale vannforbruket reduseres med nærmere 80% i forhold til tradisjonelle vanntoaletter. Jets® vakuumtoaletter for hytter og hus bruker bare ca 0,5 L per spyling.

På toalettsystemet kan hver spyling av toalettet registreres, og man kan derfor til enhver tid vite hvor mange toalettbesøk som har vært og gjøre beregninger i forhold til størrelse på tank og tømming.

Systemet har en stoppfunksjon som gjør at man ikke får skylle ned dersom nivået i tanken er for høyt. I tillegg kan en nivå-alarm (lyd/lys) på oppsamlingstank monteres på alle Jets® vakuumsystem om ønskelig.

  • Små naturinngrep
  • Lavt vannforbruk
  • Trygt avløp med kildeseparering
Jets image CAB image søknad utslipp kommune

Hvorfor vakuumtoalett og kildeseparering?

Trygt avløp

Antall toalettspylinger på Jets® systemet kan lagres digitalt. Dette gjør det enkelt for kommunen å kontrollere i forhold til tømming av tank og nullutslipp.

Vakuumtoalettene fra Jets fås for både innlagt vann og ikke innlagt vann, 12V og 230V og kombinasjoner av disse 4.

Les mer om de ulike konfigurasjonene her

Desentralt avløp gir små naturinngrep

Noen av fordelene med Jets® kildeseparerende løsning er:

  • Gravearbeid kun på egen tomt.
  • Lite inngripen i naturen ved montering av oppsamlingstank og gråvannsrenseanlegg.
  • Enklere planprosess, siden man slipper å legge rør over nabotomter.

Testkit grunnforhold

Jets® har sammen med Ecomotive (tidligere utviklingsselskap) utviklet et kit for enkel test, beregning og dokumentasjon av grunnforhold for rensing av gråvann i forbindelse med en søknad om utslippstillatelse.

Mer info om vårt testkit og fremgangsmåte finnes i vår manual for A02 Gråvannsrenseanlegg på nedlastingssiden.

Lavt vannforbruk

Er hyttene i et område med liten kapasitet i vannforsyningen er bruk av vakuumtoalett veldig hensiktsmessig siden vakuumtoalett bruker svært lite vann.

Ved å legge ned gråvannsrenseanlegg vil gråvannet i stedet for å kjøres bort, bli tilbakeført til naturen og etterhvert grunnvannet.

Jets principle Vacuum grey water System source separation kildeseparering Ecomotive Kretslop farger

Vann‑, nærings- og energikretsløpet

Ved kildeseparering holdes gråvannet og svartvannet fra hverandre i to separate rør.

Vannkretsløpet

Grå­vann er avløpsvann fra hånd­vask, dusj, vaske­maskin osv.

Dette gjør at grå­van­net kan rens­es til en så god kvalitet at det trygt kan føres tilbake til naturen lokalt. Bra for miljøet og trygt for omgivelsene.

Ved bruk av Jets® Vaku­um­toalett rep­re­sen­ter­er grå­van­net hele 90% av det totale vol­umet avløpsvann, og bare 10% av forurensingen.

Les mer om vårt Ecomotive® A02 gråvannsrenseanlegg

Nærings- og energikretsløpet

Svart­vann er avløpsvann fra toalett og urinal.

Dette gjør at svart­van­net som er det farlig­ste avfal­l­et men også den vik­tig­ste ressursen, kan sam­les og trans­porteres til egnet etterbehandling.

Ved bruk av Jets® Vaku­um­toalett rep­re­sen­ter­er svart­van­net hele 90% av forurensin­gen i det totale avløpsvan­net, og bare 10% av volumet.

*I til­legg til toalet­tavfall er matavfall en vik­tig kilde til næring og energi.

GRÅVANNSRENSING (vannkretsløpet)

Gråvann er avløpsvann fra håndvask, dusj, vaskemaskin osv.

Ved kildeseparering splittes gråvannet og svartvannet fra hverandre i to separate rør.

Dette gjør at gråvannet kan renses til en så god kvalitet at det trygt kan føres tilbake til naturen lokalt. Bra for miljøet og trygt for omgivelsene.

Ved bruk av Jets® Vakuumtoalett representerer gråvannet hele 90% av det totale volumet avløpsvann, og bare 10% av forurensingen.

Les mer om vårt Ecomotive® A02 gråvannsrenseanlegg.

SVARTVANNSBEHANDLING (nærings- og energikretsløpet*)

Svartvann er avløpsvann fra toalett og urinal.

Ved kildeseparering splittes svartvannet og gråvannet fra hverandre i to separate rør.

Dette gjør at svartvannet som er det farligste avfallet, men også den viktigste ressursen, kan samles og transporteres til egnet etterbehandling.

Ved bruk av Jets® Vakuumtoalett representerer svartvannet hele 90% av forurensingen i det totale avløpsvannet, og bare 10% av volumet.

*I tillegg til toalettavfall er matavfall en viktig kilde til næring og energi.

Kildeseparerende desentrale avløpssystem i Sangefjell hyttefelt, Ål kommune

Et eldre avløpsanlegg ble erstattet med gråvannsrenseanlegg og kloakktanker nedgravd ved hver hytte. Dette eliminerer behovet for offentlig avløp, og gir dessuten økonomiske og miljømessige besparelser.


Det understrekes viktigheten av minimal lokal miljøpåvirkning og at de ikke ønsket tungt maskinelt utstyr inn i naturlandskapet:

"Det tar minst en generasjon før det er sånn nogenlunde reparert, det ville vi helst ikke hatt hos oss." Steinar Gundersen (tidl. formann i Sangefjell 2 velforening)

Har du spørsmål?

Navn